Zapraszamy do Kancelarii Notarialnej
Janiny Durzyńskiej - Trybus,
Katarzyny Piwońskiej – Komosa
Spółka Cywilna.

532-501-946

W ramach naszej działalności oferujemy Państwu profesjonalną obsługę związaną z dokonywaniem czynności notarialnych w pełnym zakresie, które wykonujemy zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy.

Przepisy prawa o notariacie dają nam uprawnienia do świadczenia usług między innymi w zakresie:

1. sporządzania aktów notarialnych oraz aktów poświadczenia dziedziczenia, 
2. sporządzania poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności odpisów z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu oraz pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, 
3. spisywania protokołów, 
4. sporządzania projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, 
5. przechowywania dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, 
6. sporządzania wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. 

Oferujemy bezpłatne porady prawne i udzielamy szczegółowych informacji dotyczących dokumentów i danych potrzebnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłaty sądowej, które są związane z czynnościami. 
W zakresie porad Klienci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z notariuszem, a nie tylko z pracownikami. Potrzeby osób zgłaszających się do Kancelarii są dla nas ważne, z tego względu czynności notarialne dokonywane mogą być nie tylko w godzinach urzędowania Kancelarii lecz także w innych, ustalanych indywidualnie, terminach, a w szczególnych przypadkach również poza jej siedzibą. 

Zachęcamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

O kancelarii

Zapraszamy do Kancelarii Notarialnej Janiny Durzyńskiej - Trybus i Katarzyny Piwońskiej – Komosa Spółka Cywilna  położonej w Rudzie Śląskiej – dzielnicy Nowy Bytom, na pierwszym piętrze w kamienicy mieszczącej się przy ulicy Czarnoleśnej 49.

Bezpośrednio w pobliżu kancelarii znajdują się dwa przystanki autobusowe, co zapewnia wygodny dojazd do Kancelarii środkami komunikacji miejskiej (wykaz linii autobusowych znajdziecie Państwo w zakładce Kontakt) jak również bliskie sąsiedztwo autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) umożliwia wygodny i szybki dojazd z miast ościennych Bytomia, Gliwic, Zabrza, Mikołowa, Katowic, Świętochłowic oraz Chorzowa. 

Przed kancelarią znajduje się wielostanowiskowy bezpłatny parking.

Kancelaria gwarantuje klientom między innymi:

1. możliwość bezpośredniego kontaktu z notariuszem przed dokonaniem czynności notarialnej, 
2. możliwość ustalenia innych godzin dokonania czynności notarialnych, niż godziny urzędowania Kancelarii,  
3. bezpłatne porady prawne w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, 
4. szybkie, terminowe i profesjonalne załatwienie sprawy. 

Kancelaria udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie dokonywanych czynności, dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego, jak również wysokości taksy notarialnej oraz podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na Notariuszu. 
W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości proponujemy dogodne możliwości kontaktu - telefoniczny, drogą mailową (zakładka Kontakt) bądź osobisty.  
Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku (zakładka Kontakt), a w szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu, istnieje możliwość dokonania czynności w innych godzinach jak również w soboty.

Zespół

Kancelaria Notarialna prowadzona jest w formie dwuosobowej spółki cywilnej przez Notariusz Janinę Durzyńską – Trybus oraz Notariusz Katarzynę Piwońską – Komosa.
Sumienność oraz doświadczenie  zawodowe wspólników, gwarantuje Klientom kancelarii wysoką jakość obsługi prawnej, a także profesjonale i indywidualne podejście.

JANINA DURZYŃSKA – TRYBUS

Janina Durzyńska - Trybus

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną, którą dodatkowo wzbogaciła poprzez praktykę zawodową.

W latach 1981 - 1989 roku wykonywała zawód sędziego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie w Wydziale Cywilnym oraz w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, w latach 1989 – 1991 wykonywała zawód radcy prawnego, następnie w latach 1991 – 1993 wykonywała zawód sędziego w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale: Gospodarczym i Cywilnym.

W dniu 2 lipca 1993 roku powołana została przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza i z dniem 15 sierpnia 1993 roku otwarła kancelarię notarialną w Rudzie Śląskiej.

Obecnie razem z Notariuszem Katarzyną Piwońską – Komosa prowadzi w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czarnoleśnej 49/1.

KATARZYNA PIWOŃSKA – KOMOSA

Katarzyna Piwońska - Komosa

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Po ukończeniu studiów odbyła studia podyplomowe w zakresie Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację notarialną w Izbie Notarialnej w Katowicach pod patronatem matki Janiny Durzyńskiej - Trybus w Rudzie Śląskiej.

Od dnia 8 stycznia 2014 roku pełniła funkcję zastępcy notarialnego, następnie 7 maja 2014 roku powołana została przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obecnie wraz z Notariuszem Janiną Durzyńska – Trybus prowadzi w ramach spółki cywilnej Kancelarię Notarialną w Rudzie Śląskiej przy ulicy Czarnoleśnej 49/1.

Czynności notarialne

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną
(czynności notarialne).
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego mają charakter dokumentu urzędowego.
Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, a na żądanie strony Notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Czynności notarialne

Zgodnie z artykułem 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne;
2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
5. sporządza poświadczenia;
6. spisuje protokoły;
7. sporządza protesty weksli i czeków;
8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
11. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne polegające na poświadczaniu zgodności odpisów, wypisów, wyciągów lub kopii z okazanymi dokumentami, daty okazania dokumentów, daty pozostawania osoby przy życiu oraz własnoręczności podpisów są dokonywane na bieżąco. Pozostałe czynności notarialne są dokonywane po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

Dokumenty oraz informacje niezbędne do dokonania wybranych czynności notarialnych:

Pełnomocnictwo - osoba fizyczna:


1. ważny dowód osobisty albo paszport,
2. dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego albo paszportu)
3. dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
4. informacje co do zakresu pełnomocnictwa.

Testament:

1. ważny dowód osobisty lub paszport,
2. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego albo paszportu),
3. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL) bądź dane podmiotu powoływanego do spadku (nazwa, firma, adres, siedziba, KRS, NIP)

Poświadczenie podpisu:
ważny dowód osobisty albo paszport,

Umowa majątkowa małżeńska (intercyza):


1. ważne dowody osobiste albo paszporty,
2. odpis skrócony aktu małżeństwa,
3. dane osobowe małżonków (imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania)

Akt poświadczenia dziedziczenia: 


1. akt zgonu spadkodawcy,
2. numer PESEL spadkodawcy,
3. akty urodzenia spadkobierców,
4. akty małżeństwa spadkobierców, w przypadku kobiet lub w przypadku zmiany nazwiska,
5. ważne dowody osobiste albo paszporty spadkobierców,
6. akt małżeństwa spadkodawcy (w przypadku śmierci drugiego z małżonków),
7. sporządzony przez spadkodawcę testament,
8. dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL, NIP)

Darowizna lokalu stanowiącego odrębną własność:


1. ważne dowody osobiste albo paszporty,
2. numer księgi wieczystej,
3. tytuł własności lokalu np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
4. w przypadku nabycia lokalu przez dotychczasowego właściciela w drodze darowizny po dniu 1 stycznia 2007 roku albo w drodze dziedziczenia – pisemne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że: (1) nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, (2) należny podatek został zapłacony albo (3) zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
5. dane osobowe stron umowy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, adres zamieszkania, PESEL, NIP)
6. wartość przedmiotu umowy,

Opłaty

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Maksymalna stawka wynosi od wartości:

1. do 3000 zł – 100 zł;
2. powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
3. powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
6. powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
7. powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

W zakresie taksy notarialnej powiększonej o podatek VAT istnieje możliwość płatności kartą w ramach programu Polska Bezgotówkowa. 

Kontakt

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątki
w następujących godzinach urzędowania:
Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 9:00 – 17.30
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 10:00 – 18:00
Piątek 8:00 – 15:30

Kancelaria notarialna

Janina Durzyńska – Trybus
Notariusz
Katarzyna Piwońska – Komosa
Notariusz

Ruda Śląska (kod pocztowy 41-709)
ulica Czarnoleśna 49/1

e-mail: kancelaria@notariuszruda.com.pl
telefony: 32 24 20 108
32 34 00 367
kom. 532 501 946.

Spólka Cywilna
NIP:  641-253-24-94

Dojazd - linie autobusowe: 23, 144, 199, 6, 39, 146, 147, 155, 230. Dla zmotoryzowanych darmowy parking.

Podziel się  z innymi

Copyright 2019 © Janina Durzyńska-Trybus i Katarzyna Piwońska-Komosa · ul. Czarnoleśna 49/1, Ruda Śląska · 32 24 20 108